Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

PARAMA darbo vietų kūrimui, išlaikymui, pritaikymui

 

„Darbo vietų steigimo subsidijavimas“

 Priemonės tikslas:  skatinti darbdavius steigti naujas darbo vietas arba pritaikyti esamas prie bedarbio negalios, įdarbinant juos pagal neterminuotą darbo sutartį

Galimi pareiškėjai: darbdaviai, kurie turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti; nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdantys restruktūrizacijos; neturi likviduojamos įmonės statuso; neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui

Finansavimo dydis skiriama subsidija darbo vietų steigimui (pritaikymui) (neviršijanti 40 minimalių patvirtintų mėnesinių algų)

Įsteigta darbo vieta turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėn., kitaip privaloma grąžinti visą ar dalį gautos subsidijos.

Subsidijos teikiamos šiems darbo biržoje registruotiems, darbingo amžiaus  bedarbiams:

 • Asmenims, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis (mokama 80% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Asmenims, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis (mokama 70% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Asmenims, kuriems nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis (mokama 65% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)

Subsidija gali būti panaudota šių išlaidų finansavimui:

 • Įrengimams, įrangai, techninės pagalbos priemonėms (neįgaliesiems) ir kitoms darbo priemonėms, reikalingoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti
 • Darbo vietos ir darbuotojui reikalingoms licencijoms ir leidimams įsigyti
 • Mokymui, kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos, kurioms įgyti darbo birža neorganizuoja profesinio mokymo
 • Patalpų remontui, kuris reikalingas darbo vietai įrengti (pritaikyti) (subsidija šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 proc. visos subsidijos dydžio);
 • Reklamai
 • Ilgalaikiam materialiojo turto draudimui. Ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti buvo naudota subsidija, privaloma apdrausti maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų

Teikiama paraiška subsidijai darbo vietos (-ų) steigimui gauti

 

„Savarankiško užimtumo rėmimas“

Priemonės tikslas:  finansinė parama darbo vietos steigimui kuriantiems ar plėtojantiems verslą

Galimi pareiškėjai: asmenys, kurie nori pradėti ar plėtoti verslą, buvę bedarbiai, darbdaviai, kurie turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti; nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdantys restruktūrizacijos; neturi likviduojamos įmonės statuso; neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui

Finansavimo dydis skiriama subsidija darbo vietų steigimui (pritaikymui) savarankiškam užimtumui remti (neviršijanti 40 minimalių patvirtintų mėnesinių algų) pirmą kartą sau steigiantiems darbo vietą, buvusiems bedarbiams, pradėjusiems savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos darbo biržoje dienos, pirmą kartą darbo vietą steigiantiems darbo biržos siųstam bedarbiui įdarbinti

Įsteigta darbo vieta turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėn., kitaip privaloma grąžinti visą ar dalį gautos subsidijos.

Subsidijos teikiamos šiems bedarbiams:

 • Asmenims, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis (mokama 80% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Asmenims, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis (mokama 70% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Asmenims, kuriems nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis (mokama 65% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)

Subsidija gali būti panaudota šių išlaidų finansavimui:

 • Įrengimams, įrangai, techninės pagalbos priemonėms (neįgaliesiems) ir kitoms darbo priemonėms, reikalingoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti
 • Darbo vietos ir darbuotojui reikalingoms licencijoms ir leidimams įsigyti
 • Mokymui, kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos, kurioms įgyti darbo birža neorganizuoja profesinio mokymo
 • Patalpų remontui, kuris reikalingas darbo vietai įrengti (pritaikyti) (subsidija šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 proc. visos subsidijos dydžio);
 • Reklamai
 • Ilgalaikiam materialiojo turto draudimui. Ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti buvo naudota subsidija, privaloma apdrausti maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų

Teikiama paraiška savarankiškam užimtumui remti ir planuojamos veiklos aprašymas

 

„Vietinės užimtumo iniciatyvos“

Priemonės tikslas:  naujų darbo vietų steigimas teritorijose, kuriose bedarbių dalis skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, yra didesnė negu vidutiniškai šalyje

Galimi pareiškėjai: smulkios ir vidutinės įmonės, viešosios įstaigos, kuriose valstybės institucijos ir įstaigos, savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės dalininkų susirinkime visai neturi arba turi mažiau nei pusę balsų.  Kurie turi nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti; nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdantys restruktūrizacijos; neturi likviduojamos įmonės statuso; neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, bendrasis likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas padalintas iš trumpalaikių įsipareigojimų) ne mažesnis kaip vienetas (reikalavimas netaikomas paslaugų įmonėms ir juridiniams asmenims, nevykdžiusiems ūkinės veiklos arba pradėjusiems vykdyti veiklą 2010 m.)

Finansavimo dydis skiriama subsidija darbo vietų steigimui (pritaikymui) naujų darbo vietų steigimui (neviršijanti 40 minimalių patvirtintų mėnesinių algų)

Įsteigta darbo vieta turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėn., kitaip privaloma grąžinti visą ar dalį gautos subsidijos.

Subsidijos teikiamos šiems bedarbiams:

 • Asmenims, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis (mokama 80% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Asmenims, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis (mokama 70% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Asmenims, kuriems nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis (mokama 65% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)

Subsidija gali būti panaudota šių išlaidų finansavimui:

 • Darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingos išlaidos, pritaikant jas neįgaliesiems (parama neskiriama einamosioms išlaidoms, darbo užmokesčiui, palūkanoms ir pan.)

Teikiama vietinių užimtumo iniciatyvų projekto paraiška