Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA VERSLUI

 

„Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“

 

Galimi pareiškėjai: labai maža, maža arba vidutinė žinioms ir mokslui imli įmonė

Projekto tikslinės grupės: aukštos kvalifikacijos darbuotojai: mokslininkai ir kiti tyrėjai, MTEP techniniai darbuotojai ir jiems prilygintas personalas (deleguoti iš mokslinių tyrimų organizacijos arba didelės įmonės; įdarbinami naujai sukurtoje darbo vietoje; turintys e mažiau kaip 2 metų MTEP patirtį juos deleguojančioje mokslinių tyrimų organizacijoje arba didelėje įmonėje; projekte turi vykdyti MTEP veiklą).

Paramos dydis:  iki  50% tinkamų išlaidų. Pagalba skiriama ne daugiau kaip 3 metams vienai įmonei ir deleguotam asmeniui.

Remiama veikla: mokslininkų ir kitų tyrėjų, MTEP techninių darbuotojų ir jiems prilyginto personalo įdarbinimas labai mažose, mažose ir vidutinėse žinioms ir mokslui imliose įmonėse (įskaitant privataus juridinio asmens statusą turinčius mokslinių tyrimų institutus)

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Darbo užmokestis
 • Dalyvių kelionės, komandiruotės ir dalyvavimas renginiuose
 • Dalyvių persikėlimo (geografinio mobilumo) išlaidos
 • Projekto administravimas

 

Reikalinga pateikti paraišką

Paraiškos priimamos iki 2012 m. gruodžio 31 d. arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos

 

„Idėja LT“

Galimi pareiškėjai: privatieji juridiniai asmenys, priskirtini prie MVĮ

Kompensuojama iki 50% tinkamų išlaidų, nuo 20.000 Lt iki 150.000 Lt parama vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Darbo užmokestis projektą vykdantiems asmenims
 • Projektą vykdančio personalo komandiruotės
 • Su galimybių studijos parengimu susijusių studijų ir konsultavimo (ekspertizės) paslaugų įsigijimas

 

„Intelektas LT“

Galimi pareiškėjai: privatieji juridiniai asmenys; valstybės mokslinių tyrimų įstaigos ir valstybinės aukštosios mokyklos

Kompensuojama iki 25-45% tinkamų išlaidų, nuo 100.000 Lt iki 3.000.000 Lt parama vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Susijusių su MTTP paslaugų, techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimas
 • Sąnaudos medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, tiesiogiai susijusias su MTTP veikla
 • Konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien tik projekto MTTP veiklai, įsigijimas
 • Darbo užmokestis projektą vykdantiems asmenims ir komandiruočių išlaidos
 • Projekto MTTP veikloms naudojamo ilgalaikio turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų (ne transporto priemonių) ir įrengimų, pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo ar amortizacijos sąnaudos
 • Pridėtinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su MTTP projekto įgyvendinimu
 • Projektą administruojančių asmenų darbo užmokesčio ir susijusios išlaidos

Reikalinga pateikti techninę galimybių studiją

 

„Intelektas LT+

Galimi pareiškėjai: privatieji juridiniai asmenys

Kompensuojama iki 50% tinkamų išlaidų, nuo 50.000 Lt iki 6.000.000 Lt parama vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • MTTP infrastruktūrai priskirtinų įrengimų, įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių įsigijimas
 • Su MTTP infrastruktūra ar jos panaudojimu susijusių patentų, licencijų, programinės įrangos įsigijimas
 • MTTP infrastruktūrai priskirtinų statinių statyba ir rekonstravimas, remontas

Reikalingas pateikti verslo planas